ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦІВ
PDF

Ключові слова

культура, екологічна культура, студенти, основні елементи культури, педагогічні умови, збе- реження та зміцнення здоров’я culture, ecological culture, students, basic elements of culture, pedagogical conditions, preservation and strengthening of health

Як цитувати

БІДА, О. А., ЗОРОЧКІНА, Т. С., ОРОС, І. І., КУЧАЙ, О. В., ЧИЧУК, А. П., & КУЧАЙ, Т. П. (2021). ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦІВ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», 2(3), 3-9. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.1

Анотація

Розкрито основи формування екологічної культури у молоді. Вчені дедалі частіше говорять не просто про навчання молодого покоління, а про екологічну освіту як індивідуальний процес розвитку особистості. Культура є комплексом суб’єктивацій і об’єктивацій, які обов’язково мають засвоюватися у процесі кроскуль- турної освіти та використовуватися у повсякденній орієнтації. Найважливіша функція культури – це те, що вона є способом, за допомогою якого суспільства вирішують проблеми. У статті доведено, що культура складається із чотирьох основних елементів, таких як поняття (концепти), відносини, цінності, правила та норми. Кожна із цих складових частин виконує надзвичайно важливу роль у ство- ренні культурного іміджу й екологічної освіти фахівців. Окреслено державні програми, державні документи, спрямовані на пропаганду здорового способу життя молоді, що одним із головних завдань освіти визначають виховання свідомого ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження та зміцнення здоров’я підростаючого покоління. Доведено, що робота зі здоров’язбережувальної діяльності студентів має об’єднувати два взаємопов’язані складники: 1) прийняття ними цінностей здорового способу життя (пропагувальну складова частина); 2) здобуття ними знань і набуття умінь і навичок, необхідних для самостійного виконання вимог і передачі знань студентам у майбутній професійні діяльності (змістовно-інформаційна і практична площини). Вивчення стану проблеми у сучасних наукових дослідженнях дозволило сформулювати, конкретизувати та науково обґрунтувати педагогічні умови ефективної здоров’язбережувальної діяльності студентів у освітньому процесі ЗВО.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.1
PDF

Посилання

Національна доктрина розвитку освіти (Україна у ХХІ ст.): Затв. Указом Президента України 17 квітня 2002 р. № 347. Освіта. 2002. № 26. С. 2–4.

Теорія та історія світової і вітчизняної культури : підручник / Н. Я Горбач, С. Д. Гелей, З. П. Російська та ін. Львів : Каменяр, 2019. 178 с.

Головлева Е. Л. Основы межкультурной коммуникации. Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. 226 с.

Akseonova, E., Varetska, O., Klopov, R., & Bida, O. (2020). Efficiency of Social and Educational Experimental Training “New Physical Culture for the New Ukrainian School” (Ефективність соціальної та освітньої експериментальної підготовки «Нова фізична культура для нової української школи».). Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. Vol. 12. № 1 Sup 1. С. 1–18. URL: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2537

Зысманов Б. М. Формирование здорового образа жизни студенческой молодежи как доступного и эффективного средства противодействия неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Проблемы региональной экологии. 2006. № 4. С. 94–98.

Игнатова В. В. Педагогические стратегии в контексте профессионально-культурного становления личности студента вуза. Сибирский педагогический журнал. 2004. № 1. С. 105–113.

Красноперова Н. А. Педагогическое обезпечение формирования здорового образа жизни. Научно-теоретический журнал. 2005. № 6. С. 32–38.

Сало В. М. Роль навчальних закладів у формуванні здорового способу життя молоді. Проблеми освіти. 2006. № 45. С. 217–222.