ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ
PDF

Ключові слова

підготовка майбутніх учителів початкової школи, професійне самовдосконалення, самоосвіта вчителя. future primary school teachers, primary school teachers training, professional self-improvement, professional self-development, self-education.

Як цитувати

ЗОРОЧКІНА, Т. С. (2022). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (1), 117-121. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.17

Анотація

У статті розглянуто проблему підготовки майбутніх учителів початкової школи до професійного самовдосконалення. Здійснено порівняльний аналіз підготовки вчителя початкової школи до професійного самовдосконалення в педагогічній теорії та практиці діяльності закладів вищої освіти України та зарубіжних країн, зокрема, Великої Британії. Охарактеризовано основні складові професійного самовдосконалення особистості та окреслено функції самовдосконалення педагога. Розглянуто професійний саморозвиток майбутнього педагога як процес інтеграції особистісного і професійного складників зростання студента ЗВО від початкового рівня готовності до майбутньої професійної діяльності. Описані показники професійного педагогічного самовдосконалення вчителів, структурні компоненти професійного самовдосконалення. Із урахуванням розуміння професійного самовдосконалення, як невід’ємного компонента професійної підготовки фахівців, запропоновано таку дефініцію: готовність до професійного самовдосконалення особистості майбутнього вчителя – як особистісне новоутворення, що відображає зміни не тільки у свідомості людини в найбільш повному виявленні вищої потреби в особистісно-професійному розвитку, але й набуття відповідних знань, оволодінні й використанні сукупності вмінь та застосуванні своїх здібностей і потенційних можливостей у діяльності зі створення нового, суспільно значущого продукту, метою якої є самоствердження людини в суспільстві. Розкрито сутність поняття «самонавчання» за дослідженнями вчених. Висвітлено роль самоосвіти вчителя початкової школи у забезпеченні якісного освітнього процесу. А також зазначено за яких умов самоосвіта вчителя буде продуктивною.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.17
PDF

Посилання

Зевченко Т.М Освітні тенденції в ХХІ столітті: британська модель школи в контексті інтеграційних процесів у Європі. URL: https://library.udpu.edu.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/5/visnuk_30.pdf

Іщенко В. Готовність до професійного самовдосконалення студентів як фактор забезпечення високої якості освіти // Витоки педагогічної майстерності. 2015. Випуск 16. С. 103–110.

Особливості освіти у Великій Британії. – Електронний ресурс. URL: http://osvita.ua/abroad/higher_school/ england/4955/

Сєргєєва О. Особливості підготовки перекладачів-референтів в університетах Великої Британії та України // Порівняльна професійна педагогіка. – 1/2011. – С. 82–88.

Стеценко К. Вищі навчальні заклади Великобританії: формування класичних освітніх інституцій та їх рефлексії на позитивні зрушення в світовій освіті останніх років. URL: http://www.ird.npu.edu.ua/files/stecenko.pdf

Филипська В. Професійне самовдосконалення вчителя (з досвіду України та Великої Британії) / В. Филипська // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 1. – С. 37–39.

Филипська В. Заохочення до професійного самовдосконалення. URL: http://intkonf.org/filipska-vizaohochennya- vchiteliv-velikoyi-britaniyi-do-samovdoskonalennya-u-90-h-rokah-hh-stolittya/

Шанскова Т. І. Сучасні тенденції підготовки та перепідготовки фахівців гуманітарного профілю у Польщі та країнах європейського союзу. URL: http://eprints.zu.edu.ua/11033/1/полонистика_Шанс.pdf