ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
PDF

Ключові слова

підготовка майбутніх учителів початкової школи, методична компетентність, методико-математична компетентність. training of future primary school teachers, methodological competence, methodological-mathematical competence.

Як цитувати

ЗОРОЧКІНА, Т. С., & ГНЕЗДІЛОВА, К. М. (2023). ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (3), 59-63. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.3.9

Анотація

У статті розглянуто проблему формування методико-математичної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Розкрито сутність понять «компетентність», «методична компетентність», «методико-математична компетентність». Висвітлено ознаки сформованості методико-математичної компетентності вчителів початкової школи. Відповідно до освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальності 013 «Початкова освіта» галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» розглянуто освітні компоненти, які забезпечують формування методико-математичної компетентності майбутніх учителів початкових класів закладу загальної середньої освіти. Також у статті наведені шляхи здійснення методико-математичної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Методико-математична підготовка майбутніх учителів початкових класів – це процес формування методико-математичної компетентності, а де результатом є набуття майбутніми учителями професійно зорієнтованих математичних знань, умінь і навичок для успішного вирішення професійних завдань у процесі навчання математики молодших школярі у початковій школі. У методико-математичній підготовці майбутнього вчителя початкової школи вагоме місце посідають технології навчання, які моделюють зміст майбутньої професійної діяльності та допомагають включити студентів у освітній процес завдяки створенню проблемно-професійних ситуацій, проведенню рольових ігор, дебатів та дискусій, застосуванню інтерактивних технологій навчання, надавати можливість студентам самим розробити завдання проблемного характеру для самостійної роботи, змісту навчальних проектів, лепбуків тощо. Важливим питанням залишається інтеграції методико-математичних дисциплін у процесі підготовки майбутнього вчителя початкових школи у закладах вищої освіти зі спеціальності 013 «Початкова освіта», тому що від її реалізації залежить ефективне формування професійної методико-математичної компетентності педагога.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.3.9
PDF

Посилання

Державний стандарт початкової освіти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF

Гаран М.С. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчання математики з використанням інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.02. Херсон, 2016. 21 с.

Глузман Н. А. Методико-математична компетентність майбутніх учителів початкових класів : монографія. Київ : ВИЩА ШКОЛА-XXІ, 2010. 407 с.

Закон України «Про вищу освіту» (у редакції від 26.02.2021). URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1556-18

Концепція Нової української школи. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/novaukrainska- shkola-compressed.pdf

Освітньо-професійна програма «Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ЧНУ імені Б. Хмельницького. URL: https://docs.google.com/document/d/1pC3RO6lrGrQFkmTdnSWaAGfx7PHhYCpj/ edit?usp=sharing&ouid=117767805939528322207&rtpof=true&sd=true

Скворцова С. О., Вторнікова Ю. С. Професійно-комунікативна компетентність учителя початкових класів : монографія. Одеса: Абрикос Компани, 2013. 290 с.

Стрілець С. І., Запорожченко Т. Формування математичної компетентності майбутнього вчителя початкових класів засобами інноваційних технологій : монографія. Чернігів : Десна Поліграф, 2019. 204 с.

Типові освітні програми початкової школи. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/ navchalni-programi/tipovi-osvitni-programi-dlya-2-11-klas

Vasiuk O., Vygovska S., Malyshevskyi O. , Nychkalo N., Malyshevska, Zorochkina T. . Motivation Discourse of Student’s Personality in Educational Activity. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. 2022. VOL. 14(1). Р. 196–214.