ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО ПЛАНШЕТА «GEOBOARD» ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
PDF

Ключові слова

підготовка майбутніх учителів початкової школи, математичний планшет, засоби навчання, геоборд, логічне мислення, логічні вміння, навчання молодших школярів. training of future primary school teachers, mathematical tablet, teaching aids, geoboard, logical thinking, logical skills, education of younger schoolchildren.

Як цитувати

ЗОРОЧКІНА, Т. С. (2024). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО ПЛАНШЕТА «GEOBOARD» ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (3), 28-32. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.3.5

Анотація

У статті розглянуто особливості застосування математичного планшета «Геоборд» як засобу розвитку логічного мислення молодших школярів. Здійснено аналіз праць вчених щодо визначення понять «мислення», «логічне мислення», «логічні вміння». Надано характеристику таким прийомам логічного мислення: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення, класифікація, систематизація. Аналіз дозволяє розподілити ціле на частини; синтез є засобом поєднання певних окремих елементів у єдине ціле; абстрагування передбачає виокремлення конкретних ознак й відволіктися від інших; порівняння встановлює схожості чи відмінності; узагальнення слугує засобом об’єднання явищ чи предметів за певними ознаками; класифікація дозволяє здійснювати поділ предметів за ознаками; систематизація передбачає поділ та подальше об’єднання. Зазначені логічні прийоми є взаємопов’язаними у процесі пізнання та відіграють важливу роль у ньому. З’ясовано функції та роль математичного планшета у навчанні молодших школярів. А також запропоновано вправи для розвитку логічного мислення молодших школярів із застосуванням математичного планшета «Геоборд». Застосування геоборду на уроках математики сприяє розвитку логічного мислення молодших школярів, формуванню в них цілісної картини світу, розвитку конструктивних навичок, уявлення про просторові відношення, геометричні фігури, числа, арифметичні дії тощо. Дитина зможе експериментувати, створюючи візерунки і фігури за допомогою гумок, що сприяє розвитку логічного мислення. А також в учнів формуються навички самостійної та колективної роботи, здійснюється індивідуальний та творчий підхід, активізується дослідницька діяльність.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.3.5
PDF

Посилання

Вороніна Л. В., Карпова М. В. Поняття логічного мислення у психолого-педагогічній літератури. Традиції та інновації у педагогічній освіті. Збірник наукових праць на V Міжнародній конференції. 2019. С. 18–21.

Державний стандарт початкової освіти. URL: https://nus.org.ua/news/uryad-opublikuvav-novyj-derzhstandartpochatkovoyi-

osvity-dokument/ (дата звернення: 10.09.2023).

Лук’яненко К. Ігри на уроках математики з планшетом Geoboard. Фізико-математична освіта. Науковий журнал. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка. 2014. No 1(2). С. 19–25.

Педагогічний енциклопедичний словник [гол. ред. Б.М. Бім – Бад]. 2005. 324 с.

Романенко, Л., & Чорнобай, В. (2021). Дидактичні особливості застосування планшету GEOBOARD на уроках математики в 1 класі. Молодий вчений, 8(96), 74–78. URL: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-8-96-16 (дата звернення: 10.09.2023)

Сільвейстр А. М., Моклюк М. О., Розвиток логічного мислення в учнів основної школи на уроках фізики. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Випуск 73. 2020. С. 144–149.

Цибух Л. М., Цибух Д. Ф. Багатоваріантність розв’язання математичних завдань як фактор розвитку творчого та логічного мислення. URL: https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/journals/2012/NiO_9_2012/2/Tsy.htm (дата звернення: 10.09.2023).

Черушева Г. Б., Щіпановська О. Р., Пархоменко В. В. Психологія і педагогіка : навч. посіб. Ч. І / за ред. д.ф.н., проф. І. Ф. Надольного. Вид. 2-ге, (перероб. та допов). Київ : ДП «Інформ.- аналіт. агентство», 2012. 377 с.

Ящук О. Логічні вміння як невід’ємна складова розвитку мислення молодшого школяра. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3641 (дата звернення: 13.11.2023).