ПРОПАГУВАННЯ ІДЕЙ ОЛІМПІЗМУ, ВПРОВАДЖЕННЯ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ ТА АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ
PDF

Ключові слова

Олімпійські ігри, олімпійська освіта, олімпійський рух, олімпізм, аксіологія, основи олімпійських знань, гуманізм. Olympic Games, Olympic education, Olympic movement, Olympism, axiology, basics of Olympic knowledge, humanism.

Як цитувати

КАЛИТКА, С. В., ПРИЙМАК, В. О., КОВАЛЬЧУК, Н. М., & ТАРАСЮК, В. Й. (2022). ПРОПАГУВАННЯ ІДЕЙ ОЛІМПІЗМУ, ВПРОВАДЖЕННЯ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ ТА АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (1), 168-175. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.24

Анотація

Актуальність статті обґрунтовується тим, що у сучасному світі олімпійський рух набув особливого значення не лише як спортивне явище, але і як явище, соціальне, політичне, виховне. Олімпійські ігри стали непересічною подією у житті сучасного світу, викликають неабияку увагу суспільства та міжнародних засобів масової інформації. Проаналізовано поняття олімпійська освіта, олімпізм, аксіологізм, основи олімпійських знань, щодо яких посилився науковий інтерес як до питань, пов’язаних із олімпійським рухом не лише як зі спортивним явищем, а й системою морально-духовних цінностей. Розглянуто основні напрями розвитку олімпійської освіти в Україні. Висвітлено позитивні аспекти впровадження олімпійської освіти та ідеалів олімпізму в шкільний навчально- виховний процес незалежної України. Акцентовано увагу на становленні в Україні системи олімпійської освіти та фізичного виховання, метою якої є залучення учнівської та студентської молоді до загальнолюдських цінностей. Стаття розкриває важливість аксіологічного підходу у вихованні школярів і чітко вказує на спільність цінностей олімпійських і аксіологічних, в основі яких: мораль, духовність, культура, гуманізм. Це особливо важливо усвідомити зараз, в нинішніх умовах, коли триває військова агресія Російської Федерації супроти незалежної України, в ході якої, у самому серці Європи, українці відстоюють важливість загальнолюдських цінностей, а російські солдати на окупованих українських територіях вчиняють злочини, котрі перевершують злочини нацистів у роки Другої світової війни. Зазначено, що внаслідок впровадження олімпійської освіти у навчальний процес Нової української школи та застосування аксіологічного підходу у вихованні школярів, успіхи поліпшення якості освіти української педагогічної системи обов’язково будуть вражаючими.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.24
PDF

Посилання

Бех І. Д. Цінності як ядро особистості. Цінності освіти і виховання : наук.-метод. зб. / за заг. ред. О. В. Сухомлинської. Київ, 1997. С. 8–12.

Бєлікова Н., Ващук Л., Гнітецька Т., Деделюк Н., Демʼянчук О., Дикий О., Індика С., Калитка С., Кочубей Л., Ковальчук Н., Томащук О., Яловик В. Інноваційні методики навчання фізичної культури школярів : навч.- метод. посібник / за заг. ред. проф. Н. Бєлікової, доц. В. Яловика. Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2022. 400 с.

Булатова М. М., Єрмолова В. М. Олімпійська освіта у системі навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів України. Київ : Олімп. л-ра. 2007. 44 с.

Виховання школярів на основі цінностей олімпізму : методичні рекомендації для педагогів-організаторів і вчителів / укл. О. А. Томенко. Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. 36 с.

Єрмолова В. М. Витоки олімпійської освіти, її місце в напрямах діяльності Міжнародного олімпійського комітету та інших міждержавних організацій. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2009. № 1. С. 35–39.

Єрмолова В. М. Олімпійська освіта: теорія і практика : навч. посіб. – Київ, 2011. 335 с.

Калитка С., Ребрина В., Бухвал А., Тарасюк В., Грабоський О. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. Я. Індика. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. № 1 (33). С. 81–86.

Карабанова Н. С., Карабанов А. Г., Черкашин Р. Є. Участь волинських спортсменів в Олімпійських іграх. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. Я. Індика. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. № 1 (9). С. 18–21.

Кодекс честі олімпійця України. Додаток до постанови № 30 НОК України від 20 квітня 2006 року.

Кубертен П. Ода Спорту. URL: https://chl.kiev.ua/ default.aspx?id=6177 (дата звернення: 24.04.2022).

Кубертен П. Олимпийские мемуары. Київ : Олимп. лит., 1997. 179 с.

Кулик В. В. Олімпійський у серцях вогонь. Історія виникнення та становлення НОК Україн. Київ : «МП Леся», 2008. 308 с.

Модельна навчальна програма «Фізична культура. 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr. 5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Fiz.kult.5-6.kl.Pedan.ta.in.12.08.pdf (дата звернення: 28.04.2022).

Навчальні програми для 5–9 класів. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniprogrami/ navchalni-programi-5-9-klas (дата звернення: 25.04.2022).

Навчальні програми для 10–11 класів. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniprogrami/ navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv (дата звернення: 24.04.2022).

Національний олімпійський комітет. URL: http://noc-ukr.org/ (дата звернення: 27.04.2022).

Олімпійська хартія: Міжнародний олімпійський комітет. Перше офіційне видання / переклад В. Кулика, В. Геращенка, В. Снегирева. Київ : Олімпійська література, 1999. 96 с.

Платонов В. Н., Гуськов С. И. Олимпийский спорт: в 2 кн. Київ : Олимп. лит., 1994. Кн. 1. 493 с.

Bulatova M., Krol I., Ermolova V., Radchenko L. (2019). The cultural heritage of the Olympic movement for shaping the ability of schoolchildren to self-development, creative activity, involvement in the Olympic movementJournal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol. 19 (Supplement issue 6), Art. 309, pp. 2075–2080, URL: https://efsupit. ro/images/stories/november2019/Art%20309.pdf (дата звернення: 26.04.2022).

Kozatek A., Uzhvenko K., Duchnova L., Radchenko L., Krol I., Ulan A., Borysova O., Denysova L., Shi S. (2020). Sustainable development and the Olympic Movement. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol. 20 (Supplement issue 1), Art. 57, pp. 403–407, URL: https://efsupit.ro/images/stories/februarie2020/Art%2057.pdf (дата звернення: 25.04.2022).

Radchenko L., Ivanenko H., Krol I., Biletskа V., Yasko L., Kozhanova O., Ermolova V., Diomina A. (2021). Interactive technologies during implementation of the Olympic educationin to the student educational process. Pedagogy and Psychology of Sport. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2021.07.01.009 (дата звернення: 28.04.2022).

Roux Charl J., Janse van Rensburg Natasha. (2017). An outdoor adventure programme infused with Olympic values in teaching Olympism to university students. South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation. 1–2: Pp. 63–77.