АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ ТА ДОСВІД ФІЗИЧНОГО І МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ЗАПОРІЗЬКИХ КОЗАКІВ
PDF

Ключові слова

аксіологія, духовність, гуманізм, козацька педагогіка, культура. Axiology, spirituality, humanism, Cossack pedagogy, culture.

Як цитувати

ПРИЙМАК, В. О., КАЛИТКА, С. В., РОМАНОВА, В. І., & ХОДАКОВСЬКА, Т. В. (2024). АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ ТА ДОСВІД ФІЗИЧНОГО І МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ЗАПОРІЗЬКИХ КОЗАКІВ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (3), 48-54. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.3.8

Анотація

Актуальність статті обґрунтовується тим, що у періоди соціальних потрясінь, у періоди воєн і змін політичної ситуації дуже суттєво перебудовується система цінностей будь-якої нації. Ця закономірність, зокрема, дуже чітко прослідковується на прикладі незалежної України, яка пережила жорсткі часи свого становлення. Буремні 90-ті роки ХХ століття трощили систему цінностей колишніх радянських українців, висуваючи, на жаль, на перший план жорстокий раціоналізм, хабарництво, корупцію, спокійне споглядання розкрадання багатств країни політичними елітами, користолюбство, шахрайство та обман. Все це призвело до морального занепаду нашого суспільства, яке десятиліттями не змогло вибудувати систему громадянського суспільства, яке залишалося посттоталітарним і перекреслювало майбутнє молодих українців відсутністю “соціальних ліфтів” для молоді, незатребуваністю креативності, активної громадянської позиції. Знецінилися мораль та духовність, які у величезного числа людей, взагалі, перестали бути цінностями. А порушення системи моральності у суспільстві призводить до катастрофічних наслідків. На сьогодні в Україні визріло розуміння того, що без відродження засад моралі та духовності, неможливим є майбутнє нашої країни. Війна і окупація, які прийшли із вторгненням військ російської федерації на терени незалежної України, значно вплинули на формування системи цінностей наших громадян, а також більш суттєво висвітлили недоліки нашої системи шкільного виховання. Система виховання школярів повинна трансформуватися у зв’язку із архіскладними викликами: довготривалою війною із противником, котрий значно переважає кількісно. Для того, щоб його подолати, потрібно переважати якісно. Нам життєво необхідна істинна система цінностей, життєво необхідним є аксіологічний підхід у вихованні молодого покоління, покоління громадян-патріотів, що необхідно, найперше, впроваджувати у школі. І для впровадження такої системи цінностей, безцінним є історичний досвід: досвід фізичного та морального виховання запорізьких козаків. Століттями перебуваючи у стані війни з ворогами, козаки до досконалості відшліфовували свою систему психофізичної підготовки, яка ґрунтувалася на системі християнської моралі і віри, оборонцями якої вони і були. Аксіологічний підхід у вихованні школярів у сучасній українській школі можливо, важливо, логічно і дуже правильно поєднувати із нашим національним скарбом: козацькими традиціями навчання і виховання. Проаналізовано поняття: аксіологія, аксіологічна педагогіка, християнська мораль, козаки, козацька педагогіка, щодо яких посилився науковий інтерес як до питань, пов’язаних із вихованням школярів не лише як фізично загартованих громадян, а як громадян із системою морально-духовних цінностей. Розглянуто основні напрями розвитку аксіологічного (ціннісного) підходу у вихованні українських школярів. Висвітлено позитивні аспекти впровадження елементів фізичного та морального виховання запорізьких козаків в український шкільний навчально-виховний процес. Акцентовано увагу на становленні в Україні сучасної системи освіти та фізичного виховання, метою якої, у тому числі, є також залучення до виховного процесу досвіду системи фізичного та морального виховання запорізьких козаків. Стаття розкриває важливість аксіологічного підходу у вихованні школярів і чітко вказує на спільність цінностей аксіологічної і козацької педагогіки, в основі яких: духовність, мораль, гуманізм, культура. Це надважливо в умовах нинішньої війни в Україні, коли українці захищають від російської агресії і знищення не лише себе, свою країну, а народи Європи і європейські цінності. По суті, як у давнину чинили українські козаки, особливо в умовах турецько-татарської агресії. Зазначено, що внаслідок впровадження аксіологічного підходу у вихованні школярів та досвіду фізичного та морального виховання запорізьких козаків у навчальний процес Нової української школи поліпшиться не лише якість освіти, а й рівень морально-духовних цінностей української молоді.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.3.8
PDF

Посилання

Асташова Н. А. Концептуальные основы педагогической аксиологии. Педагогика. 2002. № 8. С. 8–13.

Боплан Г. Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями, способом життя і веденя воєн. Київ : Видавництво Наукова думка. Кембрідж (Мас.): Укр. наук. ін.-т. 1990. 256 с.

Калитка С. В., Приймак В. О., Ковальчук Н. М., Тарасюк В. Й. Пропагування ідей олімпізму, впровадження олімпійської освіти та аксіологічний підхід у вихованні школярів. Академічні студії. Серія «Педагогіка» (1), 2022. С. 168–175. DOI: https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.1.24

Калюжна Т. Г. Педагогічна аксіологія в умовах модернізації професійно-педагогічної освіти / за наук. ред. О. В. Уваркіної. Київ : Видництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. 128 с.

Меріме П. Українські козаки та їх останні гетьмани: Богдан Хмельницький. Львів: Видавництво Каменяр, 1990. 301 с.

Наливайко Д. С. Козацька християнська республіка / Д. С. Наливайко. Київ : Видавництво Дніпро,1992. 495 с.

Приступа Є. Н., Пилат В.С. Традиції української національної фізичної культури. Львів: Видавництво Троян,1991. 104 с.

Система фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл Польщі та України (ХVI – початок ХХІ століття): порівняльний аналіз [Текст] : монографія / Е. С. Вільчковський, Б. М. Шиян, А. В. Цьось, В. Р. Пасічник. Луцьк : Видавництво Вежа-Друк, 2016. 240 с.

Січинський В. Чужинці про Україну. Київ : Видавництво Довіра.1992. 256 с.

Цьось А. В. Історія фізичного виховання на теренах України з найдавніших часів до початку ХІХ ст. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Цьось, Н. А. Деделюк. Луцьк : Видавництво Східноєвроп. нац.ун-т ім. Лесі Українки, 2014. 456 с.

Лях М. В. Фізичне виховання молоді козацької доби та учнів козацьких класів сучасної школи. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 7(41). С. 295–303.

Гріненко М. Ф. Шлях до здоров’я / М. Ф. Гріненко. Київ : Видавництво Здоров’я, 1981. 152 с.

Ткачова Н. О., Варенко Т. К. Аксіологічний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів. Наука і освіта. 2009. № 7. С. 212–215.