СПОРТИВНІ ІГРИ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

фізичне виховання, студенти, здоров’я, спортивні ігри, рухова активність. physical education, students, health, sports games, motor activity.

Як цитувати

МИТЧИК, О. П., ТАРАСЮК, В. Й., ЧИЖ, А. Г., & КОНСТАНКЕВИЧ, В. П. (2024). СПОРТИВНІ ІГРИ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (3), 9-14. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.3.2

Анотація

У статті розглядаються аспекти належної організації процесу фізичного виховання у закладах вищої освіти України, яка здатна подолати негативні тенденції у стані здоров’я і фізичної підготовленості студентської молоді. Відмічено, що навчальні заняття ігровими видами спорту є дуже ефективними для впровадження їх у процес фізичного виховання студентів закладів вищої освіти, які мають різний фізичний стан й підготовку. В освітніх установах спортивні та рухливі ігри застосовуються переважно в рамках навчальних та рекреаційних занять з метою розвитку фізичних якостей, формування рухових умінь і навичок, активного відпочинку. Різноманітність видів спорту дозволяє кожному студенту розкрити свій внутрішній потенціал. Зазначається, що при досягненні певних результатів, студент відчуває сенс відвідування занять з фізичного виховання. Під час систематичних занять улюбленим видом спортивних ігор у студентів формуються такі важливі якості, як швидкість, спритність, координація рухів, увага, реакція, мислення. Такі студенти мають досить високу активність, в них виробляється певний режим дня, підвищується впевненість у поведінці, спостерігається розвиток «престижних установок» та високий життєвий тонус. Вони більш комунікабельні, менше бояться критики, виражають готовність до співробітництва, тому що спостерігається більш високий рівень нервово-емоційної стійкості й витримка, серед них більше наполегливих та рішучих людей, що є лідерами в колективі. Визначено, шляхом анкетування, види спорту, якими хотіли б займатися студенти коледжу. Провідне місце займають спортивні ігри. Найпопулярнішими серед юнаків залишається футбол, волейбол, бадмінтон, флорбол, а дівчата обирають настільний теніс, волейбол, бадмінтон. Подальшого вивчення та дослідження потребує раціональне співвідношення засобів різних спортивних ігор для оптимізації фізичного виховання у закладах вищої освіти та підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.3.2
PDF

Посилання

Данилюк В. Впровадження інноваційних фізкультурно-оздоровчих технологій у систему фізичного виховання вищих навчальних закладів / В. Данилюк, І. Назарова. Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. Вип. 2. Житомир, 2016. С. 25–30.

Жуков С. М., Кузьмінова М. І. Види популярних спортивних ігор у вищих навчальних закладах. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт, 2013. Вип. 112(1). С. 137–139.

Котова О. В. Спортивні ігри як оптимальне середовище розвитку професійно-важливих якостей студентів ВНЗ в процесі фізичного виховання / О. В. Котова, Г. П. Суханова, В. С. Ушаков. Зб. матеріалів VII Міжнарод. наук. практ. інтернет конф., Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 7. С. 123–127.

Круцевич Т., Пангелова Н. Сучасні тенденції щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Спортивний вісник Придніпров’я. 2016. № 3. С. 109–114.

Остапенко Ю. О., Остапенко В. В. Спортивні ігри як засіб професійно-прикладної фізичної підготовки фахівців інформаційнологічної групи спеціальностей. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Вип. 3(110). 2019. С. 425–429.

Петрук Л. А., Сініцина О. В., Сотник О. В, Бірук І. Д. Найпопулярніші спортивні секції серед студентів першого курсу. Науковий часопис нац. пед ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15 : Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 3(111) 19. С. 127–132.

Пилипей Л. П. Теоретико-методичні основи професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів : дис. док. наук з фіз. вих. і спорту / Пилипей Леонід Петрович. Київ, 2010. С. 263–266.

Пилипей Л. П. Фізичне виховання: професійно-прикладна фізична підготовка студентів у ВНЗ : навч.- метод. посіб. / Л. П. Пилипей. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. 156 с.

Сайдаков П. В., Куліш Н. М. Вплив найбільш популярних спортивних ігор у вищих навчальних закладах на розвиток рухової активності студентів. Молодий вчений. 2015. № 5(4). С. 173–175.

Салатенко І. О. Психофізичне вдосконалення студенток економічних спеціальностей під впливом спортивно орієнтованої технології на основі переважного застосування волейболу / І. О. Салатенко, О. Я. Дубинська. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2015. № 12. С. 103–108.