ПОТЕНЦІАЛ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВНИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ» У КОНТЕСТІ ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНО-ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
PDF

Ключові слова

професійні компетентності, аналітична робота, слухове сприйняття, аналіз музичних програ- мових творів, образно-естетичний зміст, музичний образ. professional competences, analytical work, auditory perception, analysis of musical program works, visual and aesthetic content, musical image.

Як цитувати

ЯБКОВСЬКА, С. П., & МАЗУРОК, І. В. (2023). ПОТЕНЦІАЛ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВНИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ» У КОНТЕСТІ ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНО-ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (3), 29-33. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.3.5

Анотація

У статті висвітлюються методичні аспекти викладання навчальної дисципліни «Основний музичний інструмент», зокрема у контексті формування спеціалізовано-професійних компетентностей майбутніх учителів музичного мистецтва. Науковий феномен спеціалізовано-професійних компетентностей модифікується на основі традиційної інструментальної підготовки музиканта із проекцією інноваційного підходу, нових методик, експериментальних складників, затребуваності у сучасному суспільстві. На сучасному етапі підготовка висококваліфікованого спеціаліста потребує максимально чіткого уявлення про основні професійні компетентності, потенціал формування яких закладено у змісті та технологіях викладання конкретної навчальної дисципліни. У науково-методичних працях доведено, що інструментальне мистецтво – основа формування виконавської майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва у класі основного музичного інструменту. Поступовий навчальний процес вибудовується шляхом опанування як грою на інструменті на загальноприйнятих засадах, так і підготовкою інструменталіста до концертно-виконавської діяльності. Специфічною особливістю діяльності педагога-музиканта є прагнення до розвитку музично-творчого потенціалу студентів через особистісні емоційні переживання, що пов’язано з емоційним впливом музичного мистецтва у творчій та виконавській діяльності. На основі аналізу наукових досліджень визначено методичні підходи до організації роботи з вивчення програмового матеріалу з основного музичного інструменту у поєднанні з формуванням теоретичних знань, розвитком здібностей, таланту, наполегливості музиканта-інструменталіста. У статті чітко визначені цілі та завдання інструментально-виконавської діяльності студентів-музикантів та сформульовані конкретні предметні компетентності з дисципліни «Основний музичний інструмент», які доцільно формувати у здобувачів освіти.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.3.5
PDF

Посилання

Гузій Н. В. Основи педагогічного професіоналізму: навч. пос. Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. 139 с.

Душний А. Методика активізації творчої діяльності майбутніх учителів музики у процесі музично – інструментальної підготовки : навч.- метод. посіб. для студ. вищих навч. закладів. Дрогобич : Посвіт, 2008. 120 с.

Кабур Л. М. Проблема професійної мобільності майбутнього вчителя музики в процесі інструментальної підготовки. Наукові записки : психолого- педагогічні науки. Ніжин, 2019. С. 139–145.

Лабунець В. Інноваційні технології інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики: теорія і практика: [монографія]. Кам’янець – Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2014. С. 351.

Побережна Г. І., Щериця Т. В. Загальна теорія музики : навч. пос. Київ, 2004. 342 с.

Щолковата О. П. Теорія і методика мистецької освіти : збірник наукових праць. Київ. НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2000. 181с.