РОЛЬ ДІАГНОСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПІДВИЩЕННІ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
PDF

Ключові слова

професійна підготовка, діагностична діяльність, майбутні педагоги. professional training, diagnostic activity, future teachers.

Як цитувати

ЧУВАСОВ, М. О. (2024). РОЛЬ ДІАГНОСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПІДВИЩЕННІ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (3), 40-47. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.3.7

Анотація

У статті розкривається роль діагностичної діяльності в системі професійної підготовки як важливої ланки відстеження й оцінювання продуктивності досягнутих результатів у професійному становленні майбутніх педагогів і ефективності навчання в умовах університетської освіти. Увага дослідників акцентується в основному на дослідженні таких явищ, як дидактична та педагогічна діагностика, педагогічний моніторинг, контроль, оцінювання, корекція результатів. Наголошено, що діагностична діяльність – це процес збору даних й вимір ступеня їх об’єктивності за допомогою діагностичних технологій, процедур, технічного інструментарію та облік діагностичної інформації про індивідуальні можливості, здібності, якості особистості, які є основою стратегії професійного розвитку студентів. Спрямованість діагностичної діяльності на збір й вимір інформації, необхідної для реалізації стратегії дій в цілепокладанні, оновленні даних, систематизації їх, моніторингу, контролю, аналізі й оцінюванні. Проаналізовано сутність, вимоги та чинники, характеристики продуктивності діагностичної діяльності. Мета діагностичної діяльності – готовність студентів до самоаналізу, корекції траєкторії власного професійного розвитку. Вона передбачає збір даних й вимір об’єктивності необхідної інформації для встановлення критеріїв аналізу й оцінки педагогічних ситуацій, виявлення зони пошуку оптимальних рішень, керування діями студентів й корекції власних дій при необхідності, ступеня продуктивності професійної підготовки й характеру впливу педагогічної взаємодії на професійне зростання студентів. Продуктивність діагностичної діяльності обумовлюється вимогами до неї. Серед них особливо значущі: об’єктивність, валідність, надійність, систематичність, облік особливостей об’єкта діагностики та умов її проведення, спрямованість на студентоцентризм.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.3.7
PDF

Посилання

Бербец В. В. Методика діагностування навчальних досягнень учнів 5–9 класів на уроках трудового навчання : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2005. 20 с.

Левченко Л. С, Кривонос О. Б. Педагогічна діагностика професійно-творчих умінь студентів як показник готовності спеціаліста до професійної діяльності. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : збірник наук. праць. Суми : Сум. ДПУ ім. А.С. Макаренко. 2015. Вип. 2. С. 91–97.

Мартиненко С. М. Основи діагностичної діяльності вчителя початкових класів: теорія і практика : навч. метод. посіб. Київ : Сім кольорів. 2010. 262 с.

Матвеева О. О. Напрями педагогічної діагностики якості вищої музично-педагогічної освіти. Open Academic. Journals Index. 2014. URL: http:/oajsi:net/articles/2014/1054-1415094911.pdf

Підласий І. П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів. Київ : Освіта, 2002. 165 с.

Садова Т. А., Георгян Н. М. Діагностика навчально-пізнавальної діяльності студентів закладу вищої освіти : навч.-метод. посіб. Слов’янськ, 2019. 87 с.

Троцко Г. В. Теоретичні та методичні основи підготовки студентів до виховної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01, 13.00.04. Київ, 1997. 54 с.

Цехмістрова Г. С. Діагностика ефективності навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2002. 273 с.

E. Bauer, F. Fischer, J. Kiesewetter, D. Shaffer, M. Fisher, J. Zottmann, M.Sailer. Diagnostic Activities and Diagnostic Practices in Medical Education and Teacher Education: An Interdisciplinary Comparison. BRIEF RESEARCH REPORT. Front. Psychol., 20 October 2020. Sec. Educational Psychology. Volume 11. 2020 | https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.562665

Karlheinz Ingenkamp/Urban Lissmann. Lehrbuch der Pädagogischen Diagnostik. 2008. BeltzVerlag·WeinheimundBasel. Herstellung: Klaus Kaltenberg Umschlaggestaltung: Glas AG, Seeheim-Jugenheim e-book. 398 p.