ЗНАЧЕННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ (ФОРТЕПІАННОЇ) ПІДГОТОВКИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

полікультурна освіта, фахова (фортепіанна) підготовка, заклади вищої мистецької освіти, глобалізація, культурне різноманіття, культурна комунікація, особистісний розвиток, музична освіта. intercultural education, professional (piano) education, institutions of higher artistic education, globalization, cultural diversity, cultural communication, personal development, music education.

Як цитувати

КЕНТЕШ, І. С. (2024). ЗНАЧЕННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ (ФОРТЕПІАННОЇ) ПІДГОТОВКИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (3), 33-39. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.3.6

Анотація

Стаття присвячена розгляду значення полікультурного підходу у контексті підготовки майбутніх фахівців у галузі мистецтва, зокрема у сфері фортепіанної освіти в закладах вищої мистецької освіти. Виконано аналіз поняття «полікультурна освіта» з використанням різних педагогічних підходів, таких як: компаративний, комунікативний, компетентнісний і культурологічний. Зазначено, що визначення поняття «полікультурна освіта» має бути адаптованим до конкретного контексту кожної країни, враховуючи особливості її культурного розвитку та освітніх потреб. Закцентовано увагу на основних суперечностях, що виникають при розгляді поняття «полікультурна освіта», зокрема на тенденції до ототожнення його з іншими поняттями, такими як «багатокультурна», «транскультурна» освіта. Зроблено акцент на необхідності уточнення та адаптації цих понять до вітчизняного освітнього середовища. На підставі аналізу наукових праць щодо полікультурності в освіті доведено, що полікультурний підхід сприяє розвитку навичок міжкультурної комунікації, що дозволяє митцям ефективно співпрацювати з колегами та аудиторією з різних культур. Полікультурна освіта допомагає розвивати особистість митця, робить його більш відкритим, толерантним, здатним до культурного діалогу та розуміння інших. Сучасні вимоги до митців включають у себе не лише високий рівень технічних навичок, але і здатність адаптуватися до змінного культурного середовища та використовувати його в своєму творчому процесі. Загальний висновок полягає в тому, що полікультурний підхід у процесі фахової (фортепіанної) підготовки в закладах вищої мистецької освіти має важливе значення для розвитку майбутніх митців. Він передбачає не лише оволодіння мистецькою технікою, але й врахування різноманітних культурних, міжкультурних і міжнаціональних аспектів, що сприяє збагаченню та розширенню художнього сприйняття та творчого потенціалу майбутніх митців.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.3.6
PDF

Посилання

Абібулаєва Г. С. Деякі аспекти полікультурної освіти. Педагогіка і психологія. 2006. № 1. С. 75–84.

Гуренко О. І. Концепція полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». 2016. № 5. С. 48–55.

Дем’яненко Т. А., Кірсанова С. С. Полікультурна освіта як частина педагогічної культури викладачів вищих навчальних закладів. Pedagogika. Osiągnięcia naukowe, rozwój, propozycje : матеріали міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 200-ліття Варшавського університету (м. Варшава, 29–30 вересня, 2016). Варшава, 2016. С. 47–51.

Кругленко Л. В. Концептуальні підходи до визначення поняття «полікультурна освіта» у вітчизняному педагогічному дискурсі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2019. № 66, Т. 1. С. 9–12.

Поясок Т. Б., Беспарточна О. І. Формування полікультурної компетентності майбутніх економістів. Engineering and Educational Technologies. 2019. № 7(1). С. 56–64.

Сива Ю. В.Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти. URL: http://knowledge.allbest.ru/ pedagogics/2c0b65635a2ac68b4c43a89521216c27_0.html

Сокол М. О. Система педагогічних понять в історії розвитку педагогічної науки (ХІХ–ХХ ст). : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.01. Дрогобич, 2018. 43 с.

Теорія і методика мистецької освіти: збірник науково-методичних статей / за ред. Ю. Ф. Дворника, О. В. Коваль. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. Вип. 3. 261 с.

Пань Шен. Методичне забезпечення експериментального дослідження формування художньо-педагогічної освіченості майбутніх учителів музичного мистецтва Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства. Матеріали і тези VІІ Міжнародної конференції молодих учених та студентів (Одеса 04–05 жовтня 2021 р.). Т. 2. Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського, С. 26–28.