ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ СЕРЕД МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ НА УРОКАХ МОРСЬКОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
PDF (English)

Ключові слова

морська англійська мова, судноводії, міжкультурна комунікація, Міжнародна морська організація, спеціальність 271. Maritime English, shipmasters, intercultural communication, International Maritime Organization, specialty 271.

Як цитувати

TSYHANENKO, O. A. (2024). ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ СЕРЕД МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ НА УРОКАХ МОРСЬКОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (3), 15-20. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.3.3

Анотація

Актуальність даного дослідження визначається тим, що законодавство наголошує на особливій важливості володіння англійською мовою щодо безпеки на морі. Володіння англійською мовою входить до кваліфікаційних характеристик фахівців морських професій та є професійно важливою якістю. Наявність іншомовної професійної компетентності у вахтового помічника капітана обумовлено міжнародними документами (Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року). Національні навчальні програми вищих навчальних закладів морського профілю включають дисципліну «Морська англійська мова». Дисципліна у вузівському курсі підготовки спеціаліста-судноводія, незалежно від її формального найменування у навчальних планах, є морською англійською мовою (ME). Це всі ті засоби англійської мови, які, використовуючи як інструмент забезпечення комунікації міжнародного морського співтовариства, забезпечують безпеку судноводіння і сприяють всебічному розвитку морської галузі. Проведено аналіз стандарту вищої освіти за спеціальністю 271 Морський та внутрішній водний транспорт, який показав, що необхідним умінням є готовність до комунікації в усній та письмовій формах іноземною мовою для вирішення завдань професійної діяльності та володіння англійською мовою в обсязі, необхідному для виконання своїх професійних обов’язків. Тому метою цієї статті є дослідження основних аспектів формування готовності до міжкультурного спілкування англійською у майбутніх судноводіїв у ЗВО. Запропоновано активні методи міжкультурного навчання для формування готовності до іншомовного спілкування для вирішення завдань професійної діяльності. Зроблено висновок, що дані форми навчання необхідні для підвищення рівня сформованості комунікативних умінь у майбутніх судноводіїв.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.3.3
PDF (English)

Посилання

Андруша Ю. С. Роль і особливості використання автентичних тексті в умовах мультилінгвального навчання англійської мови. Міжкультурна й міжмовна комунікація: проблеми, питання, вирішення : колективна монографія. Т. 12, ч. 2. Дніпро : ТОВ “Роял Принт”, 2018. С. 297–305.

Галицька М. М. Формування у студентів вищих навчальних закладів сфери туризму готовності до іншомовного спілкування : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / М. М. Галицька ; наук. кер. Редько ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2007. 20 с.

Пантелєєва О. О. Формування іншомовної комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей / О. О. Пантелєєва, Т. Є. Малєєва. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2019. Вип. 1. С. 132–142. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2019_1_15 (дата звернення: 15.09.2023).

Стандарт вищої освіти третього рівня, ступінь вищої освіти «доктор філософії» галузі знань 27 Транспорт за спеціальністю 271 Морський та внутрішній водний транспорт. Міністерство освіти і науки України, 2022. 12 с.

Чиханцова О. А. Значення іншомовного професійного спілкування для студентів немовних внз. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. Вип. 12 (14). Київ: Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2015. С. 127-141.

Catch the Wind: course-book / [I. Kulikova, I. Kutsenko, T. Pindosova, V. Smelikova, O. Tsyganenko]. Kherson: KSMA Science Park “Maritime Industry Innovations” Ltd, 2021. 180 p.: English.

Get It Done: coursebook / [O. Fedorova, M. Ishchenko, I. Penza, N. Sheveleva-Garkusha, O. Tsyganenko,]. Kherson: KSMA Science Park “Maritime Industry Innovations” Ltd, 2022. 198 p.: English.

International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978. URL: https://www.imo.org/en/OurWork/HumanElement/Pages/STCW-Convention.aspx (дата звернення: 15.00.2023).

Maritime English. Model Course 3.17. London: IMO Publication, 2000. 138 p.

Sail Safe: coursebook / [S. Barsuk, V. Bondarenko, A. Vid, V. Kudryavtseva, V. Likhosherstova]. Kherson: KSMA Science Park “Maritime Industry Innovations” Ltd, 2021. 230 p.: English.

Watch Out: textbook/ [N. Bobrysheva, V. Kudryavtseva, T. Pindosova, O. Tsyganenko]. Kherson: KSMA Science Park “Maritime Industry Innovations” Ltd, 2021. 202 p.