ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
PDF

Ключові слова

цифрова компетентність, фахівець з документознавства, професійна підготовка, заклад вищої освіти, цифровізація. digital competence, documentation specialist, professional training, higher education institution, digitalization.

Як цитувати

ГЕРАСИМЮК, Л. С., & ТАРАСЮК, Л. М. (2024). ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (3), 3-8. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.3.1

Анотація

У статті висвітлено питання формування цифрової компетентності як важливої складової професійної підготовки майбутніх фахівців з документознавства у системі вищої освіти. Проаналізовано сутність цифрової компетентності, її компоненти. Визначено й охарактеризовано принципи формування цифрової компетентності майбутніх фахівців із документознавства, зокрема: цілісність, послідовність, активна діяльність, неперервність, самоосвіта. Проаналізовано умови, що сприяють ефективному формуванню цифрової компетентності майбутніх документознавців у ЗВО: оновлення освітніх програм; практична спрямованість навчання; функціонування електронних платформ і середовищ, упровадження електронних освітніх ресурсів; розвинута ІТ-інфраструктура ЗВО. Визначено сучасні засоби, що сприяють формуванню цифрової компетентності, зокрема: інтерактивні, мультимедійні та хмарні технології, гейміфікація, мобільні додатки тощо. Ефективними методами і формами, які слід використовувати в освітньому процесі, є: онлайн-лекції, використання електронних освітніх курсів, наставництво, тренінги, проблемно-пошуковий виклад інформації, презентації, творчі проєкти та інші. Акцентовано на важливості постійного розвитку і вдосконалення цифрової компетентності викладачів ЗВО за допомогою онлайн-курсів, вебінарів, тренінгів тощо. Зроблено висновок, що сучасні умови вимагають оновлення підходів до професійної підготовки майбутніх фахівців із документознавства. Зокрема, ЗВО повинні звертати особливу увагу на оновлення освітніх програм, які враховують сучасні тенденції і технології у сфері документознавства, а саме цифровізацію, забезпечення доступу до сучасних технологій та інфраструктури, підвищення кваліфікації викладачів у сфері цифрових технологій, а також сприяти мотивації студентів до оволодіння цифровими знаннями та навичками.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.3.1
PDF

Посилання

Вербовецький Д., Олексюк В. Використання середовища геймифікації у процесі розвитку фахової цифрової компетентності бакалаврів інформатики. Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: 2022 (Безпечне середовище для учнів та вчителів: виклики та практичні рішення): зб. матеріалів всеукр.наук.-практ. семінару (Київ, 3 березня 2022 р.) Інститут цифровізації освіти НАПН України. Київ, 2022. С. 5–8.

Генсерук Г. Р. Цифрова компетентність як одна із професійно значущих компетентностей майбутніх учителів. Open educational e-environment of modern University. 2019. № 6. С. 8–16.

Плужник О. Формування цифрової компетентності у майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності. Соціум. Документ. Комунікація. 2021. № 1(13). С. 331–344. DOI: https://doi.org/10.31470/2518-7600-2021-13-331-344

Поскрипко Ю. А., Данченко О. Б. Компетенція і компетентність: консенсунс. Вчені записки Університету

«КРОК». 2019. Вип. 3(55). С. 117–127. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-117-127

Рамка цифрової компетентності для громадян України. URL: https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/3/mintsifra-oprilyudnyue-ramku-tsifrovoi-kompetentnosti-dlya-gromadyan/%D0%9E%D0%A0%20%D0%A6%D0%9A.pdf

Хмельницька О., Ткаченко Л. В. Шляхи вдосконалення цифрової компетентності майбутніх педагогів під час організації освітнього процесу у закладі вищої освіти. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія : Педагогічні науки. 2021. Вип. 1. С. 89–94.

Чернякова Ж. Змістова характеристика інформаційно-цифрової компетентності майбутнього вчителя Нової української школи. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2021. № 10(114). С. 112–123.

Falloon G. From digital literacy to digital competence: The teacher digital competency (TDC) framework. Educational Technology Research and Development. 2020. 68(5). 2449–2472. https://doi.org/10.1007/s11423-020-09767-4/

Inamorato dos Santos A, Chinkes E, Carvalho, Marco A. G., Solórzano Claudia M. V., Marroni Lilian S. The digital competence of academics in higher education: is the glass half empty or half full? International Journal of Educational Technology in Higher Education. 2023. 20:9.

Su J., Yang W. Digital competence in early childhood education: A systematic review. Education and Information Technologies. 2023. https://doi.org/10.1007/s10639-023-11972-6

Tondeur J., Howard S., van Zanten M., Gorissen, P., van der Neut, I., Uerz, D., Kral M. The HeDiCom framework: Higher Education teachers’ digital competencies for the future. Educational Technology Research and Development. 2023. 71. 33–53. https://doi.org/10.1007/s11423-023-10193-5