ОСВІТНЯ ІНФОГРАФІКА В ІНТЕГРОВАНОМУ КУРСІ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»: ПРИРОДНИЧА, ІНФОРМАТИЧНА, МАТЕМАТИЧНА ОСВІТНІ ГАЛУЗІ
PDF

Ключові слова

освітня інфографіка, візуалізація, інтерактивність, ментальні карти, інтелект-карти, інтегрований курс, освітні галузі ducational infographics, visualization, interactivity, mind maps, intelligence maps, integrated course, educational fields

Як цитувати

ПРОЦАЙ, Л. П., ГІБАЛОВА, Н. В., & МАКАРЕНКО, Я. М. (2023). ОСВІТНЯ ІНФОГРАФІКА В ІНТЕГРОВАНОМУ КУРСІ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»: ПРИРОДНИЧА, ІНФОРМАТИЧНА, МАТЕМАТИЧНА ОСВІТНІ ГАЛУЗІ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (1), 103-109. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.15

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності поняття «освітня інфографіка» у контексті використання в інтегрованому навчальному курсі початкової школи «Я досліджую світ». Визначено мету та завдання освітньої інфографіки, її відмінності від візуалізації та звичайної наочності. З’ясовано, що головними ознаками цифрової інфографіки є умовність зображень, їх схематичність, структурованість інформації та естетична функціональність. Представлено різні види класифікацій освітньої інфографіки як одного із сучасних методів візуалізації навчальної інформації, зокрема виокремлено: статичну, та динамічну інфографіку (за способом подачі інформації); ненасичену та концентровану (за ступенем насиченості інформацією) тощо. Проаналізовано сервіси та інструменти створення цифрової освітньої інфографіки, серед якої найбільшою популярністю користуються сервіси Google, комп’ютерна програма Microsoft PowerPoint та онлайн-сервіс Canva. Розкрито особливості використання інфографіки у процесі інтеграції природничої, інформатичної та математичної освітніх галузей з метою формування відповідних компетентностей особистості. Розглянуто інтелект-карти та ментальні карти як один із видів цифрової інфографіки за умов їх створення засобами інформаційно-комунікаційних технологій або за допомогою онлайн-сервісів. Доведено, що перевагою таких карт є їх дидактичний універсалізм, що полягає в можливості використання під час реалізації завдань будь-якої освітньої галузі. Цифрову інфографіку представлено у вигляді візуальної педагогічної комунікації, що має на меті виконання завдань навчання молодших школярів. Визначено педагогічний потенціал та ефективність освітньої інфографіки з огляду на інноваційні зміни у системі початкової освіти. Окреслено перспективи подальших наукових досліджень із урахуванням переваг та недоліків використання цифрової інфографіки в інтегрованому курсі «Я досліджую світ».

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.1.15
PDF

Посилання

Вовк О. В., Черемський Р. А. Інфографіка як ефективний засіб навчання. Системи обробки інформації. 2017. Вип. 4 (150). С. 199–205. DOI:10.30748/soi.2017.150.41.

Державний стандарт початкової освіти: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti (дата звернення: 01.02.2023).

Кондратюк С. Ю. Інфографіка як засіб візуалізації навчального процесу. Навчально-методичний посібник. Черкаси : КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР», 2018. 36 с.

Копняк Н. Б. Крупська Т. О. Ментальні карти як засіб візуалізації навчального матеріалу у початковій школі. Молодий вчений. 2019. № 5.2 (69.2). С. 148–153.

Rybalko O. O., The creation and use of interactive spreadsheets on lessons of mathematics in primary school. Information Technologies and Learning Tools. 2016. Vol. 53, No. 3, P. 38–48. https://doi.org/10.33407/itlt.v53i3.1373.

Цехмістрова А. І., Олефіренко Н. В. Інфографіка у освітньому процесі. Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя. Збірник наукових праць. Харків : Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 2020. Вип. 19. С. 117–121.

Шахіна І. Ю., Ільїна О. І. Створення інфографіки за допомогою сучасних інтернет-сервісів. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико- математичної і технологічної освіти. 2015. Вип. 8 (ІІ). С. 58–64.

Як вчителю навчити учнів працювати з інфографікою на уроках. Освіторія : веб-сайт URL: https://osvitoria.media/experience/yak-navchyty-uchniv-pratsyuvaty-z-infografikoyu-na-urokah/ (дата звернення: 28.01.2023).