ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОНЦЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
PDF

Ключові слова

естетичне виховання, студентська молодь, музикант -виконавець, концертна діяльність, музична майстерність aesthetic education, student youth, musician-performer, concert activity, musical skill

Як цитувати

РОКОШ, В. Й., П’ЯВКА, К. М., & П’ЯВКА, І. М. (2021). ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОНЦЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА», (2), 84-90. https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.13

Анотація

У статті поданий матеріал щодо естетичного виховання студентської молоді сьогодення за допомогою концертної діяльності – музикою та мистецтвом. У статті висвітлюється специфіка концертної діяльності музикантів як показ- ника їхньої виконавської майстерності. Розглядаються аспекти виконавської майстерності музикантів, її структура. Реалізація виховного потенціалу музичного мистецтва як засобу естетичного виховання студентів закладів вищої освіти, педагогічного профілю зокрема, досить нечасто ставала об’єктом спеціальних наукових дослі- джень. Таким чином, питання естетичного розвитку майбутніх педагогів засобами музичного мистецтва відпові- даєпріоритетним напрямам розбудови вітчизняної системи вищої освіти. Однак у процесі розв’язання зазначеної проблеми виникає низка істотних суперечностей між: визнанням особистісної та соціальної цінності концерт- ної діяльності, покликаної забезпечити естетичний, духовно-моральний, інтелектуальний, емоційний, розвиток майбутніх педагогів та недостатньою задіяністюестетичного потенціалу такої діяльності в освітньому процесі; потужним світоглядно-виховним потенціалом музичного мистецтва і зусиллям псевдокультурної та антигуман- ної мистецької продукції у засобах масової інформації, що спричиняють втрату загальносуспільних ціннісних орієнтирів студентської молоді; нагальною об’єктивною потребою суспільства у вихованні естетичного світогля- ду студентської молоді засобами музичного мистецтва й недостатньою науково-методичною розробленістю цієї проблеми у сучасній системі вищої педагогічної освіти. У статті зазначено, що в системі вищої педагогічної освіти має бути приділено значну увагу саме естетичному вихованню майбутніх фахівців, розгляду конкретних шляхів та засобів естетичного виховання під час освітньо- го процесу, що є запорукою активного розвитку духовно-естетичних цінностей молоді. Важливими завданнями естетичного виховання студентської молоді є формування естетичних понять, поглядів і переконань; творчих зді- бностей, естетичних мотивів; потреби художнього саморозвитку; художньо-естетичних смаків, почуттів, реакцій; гідного естетичного ідеалу та вміння бачити красу творчості; умінь і навичок творити прекрасне в житті.

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.13
PDF

Посилання

Баранецька Ю. Виховання культури дозвілля студентської молоді засобами музичного мистецтва : методичний посібник. Хмельницький : Центр мистецтва і дизайну. ХГПА, 2016. 108 с.

Баранецька Ю. Виховання у студентів вищих педагогічних навчальних закладах культури дозвілля засобами музичного мистецтва. URL: https://www.vspu.edu.ua/science/dis/des_13_3.pdf (дата звернення: 09.03.2021)

Баранецька Ю. Виховний потенціал музичного мистецтва як об’єкт науково-педагогічної рефлексії. Актуальні питання мистецької педагогіки. Хмельницький, 2016. С. 4–8.

Безкоровайна О.В. Виховання культури особистісного самоствердження в ранньому юнацькому віці : монографія. Рівне : РДГУ, 2009. 470 с.

Білоус В.П. Психологічні аспекти формування виконавської художньої майстерності : автореф. дис… канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Київ, 2005. 48–86 с.

Давидов М.А. Теоретичні основи формування виконавської майстерності баяніста (акордеоніста) : підручник. Київ : Музична Україна, 2004. 290 с.

Жигінас Т.В. Концертно-освітня діяльність у творчості видатних митців. Наукові записки. Збірник наукових статей 2006. С. 59–66.

Жигінас Т.В. Концертно-освітня діяльність як об’єкт педагогічної проблематики. Теоретичні питання культури, освіти та виховання. 2007. С. 115–118.

Жигінас Т.В. Критерії та рівні готовності до концертно-освітнього процесу у практичній підготовці майбутнього учителя музики. Науковий часопис Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. Теорія і методика мистецької освіти. 2007. С. 69–73.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014р. № 1556-VII/ Дата оновлення: 28.09.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/811-2020-%D0%BF#T (дата звернення: 10.03.2021)

Степанов О.М. Основи психології та педагогіки. URL: https://subject.com.ua/psychology/psyho_pedagog/118.html (дата звернення: 09.03.2021).

Hammel A.M., Gerrity K.W. (2012). The Effect of Instruction on Teacher Perceptions of Competence When Including Students With Special Needs in Music Classroom. Update: Applicions of Research in Music Education, 31 (1) 6. URL: https://doi.org/10.1177/8755123312457882 (Last accessed: 24.03.2021).

Isbell D. (2008). XMA Header Image Musicians and Teachers: The Socialization and Occupational Identity of Preservice Music Teachers.