АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ГУМАНІТАРНІ НАУКИ»

Поточний номер

№ 1 (2022)
Опубліковано July 5, 2022
Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки»

Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки». Луцьк: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2022. № 1. 306 с. 
Засновник: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
Ухвалено до друку: 29 червня 2022 р.

Весь випуск
Download the issue as one file

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

Т. П. БІЛОУСОВА
3-8
ФРАЗЕОЛОГІЧНА УНІВЕРБАЦІЯ ЯК МОВНЕ ЯВИЩЕ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.1
PDF
Н. В. ГЕРАСИМЕНКО
9-16
АРХЕТИП ДОМУ В РОМАНІ С. ЖАДАНА «ІНТЕРНАТ»
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.2
PDF
А. О. ГУДИМА
17-23
ОБРАЗ ВЕРСТВОВОГО СТОВПА У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ Т. ШЕВЧЕНКА
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.3
PDF
І. Ф. ДЖОЧКА
24-31
СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМПОНЕНТІВ ОМОКОМПЛЕКСУ «ЩЕ (ІЩЕ)» В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.4
PDF
А. В. КОЛЕСНИК
32-38
НАТУРАЛІЗМ В ОПОВІДАННІ ДМИТРА МАРКОВИЧА «ІВАН З БУДЖАКА»
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.5
PDF
С. В. ЛАЗАРЕНКО
39-47
ГІПЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ГАЗЕТНОГО ТЕКСТУ: СЕМАНТИЧНИЙ І СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ РІВНІ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.6
PDF
І. П. МАМЧИЧ
48-54
МОВНОСВІТОГЛЯДНА СПЕЦИФІКА СИСТЕМИ ХУДОЖНІХ ЗАСОБІВ У ПОЕЗІЇ СЕРГІЯ ЖАДАНА
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.7
PDF
Л. М. МАРЧУК, Я. В. ЖУРЕНКО
55-60
НЕГАТИВНА ОЦІНКА ЯК ЗАСІБ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.8
PDF
Ю. В. ОСІНЧУК
61-67
ДЕРИВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНІЗМІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПАМʼЯТКАХ ХVІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ СТ.
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.9
PDF
Л. М. ПРИБЛУДА
68-73
ПЕРВИННА ТА ВТОРИННА НОМІНАЦІЯ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ СТАТУС
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.10
PDF
І. Л. ПРИЛІПКО
74-81
«НЕОФІТИ» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В КРИТИЧНІЙ РЕЦЕПЦІЇ ЄВГЕНА ЗГАРСЬКОГО
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.11
PDF
О. П. САВЕНКО
82-86
АНАЛОГІЯ ЯК ПРИЙОМ ТА ПРИНЦИП МОДЕЛЮВАННЯ ХУДОЖНЬОГО СВІТУ У «СКАЗАНІЇ І СТРАСТІ, І ПОХВАЛІ СВЯТИМ МУЧЕНИКАМ БОРИСУ ТА ГЛІБУ»
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.12
PDF
Ж. А. ТЕРНОВА
87-94
ЛІНГВОМЕНТАЛЬНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЖІНОЧОГО ОБРАЗУ «УСПІШНА ЖІНКА» НА МАТЕРІАЛІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «ПРОФЕСІЯ» В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.13
PDF
Л. М. ШУСТ, О. М. ГОНЧАРУК, О. М. СТОЛЯРЧУК
95-101
СЛОВОТВІРНА СПЕЦИФІКА ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ НОВОТВОРІВ В. СТУСА: АФІКСАЦІЯ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.14
PDF

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Т. Й. БАНДУРА
114-119
НАРАТИВНА СТРАТЕГІЯ В РОМАНІ ПЕРА ПЕТТЕРСОНА «ВЕРХИ НА КРАДЕНИХ КОНЯХ»
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.17
PDF
Г. А. БЕВЗО, А. Д. АЛИЄВА, О. С. ПОЛІЩУК
120-125
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.18
PDF
В. М. БОЙЧУК, Н. В. ЄФРЕМОВА
126-132
НЕВЕРБАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕСИМІСТИЧНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОЇ ПРОЗИ 20-21 СТОЛІТЬ)
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.19
PDF (English)
І. В. ВОЙТАНІК, І. З. ТЕРСІНА
133-139
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРОВО-КОМПОЗИЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АНЛОМОВНОЇ НАУКОВОЇ СТАТТІ У ЕКОНОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.20
PDF
В. В. ГРОМОВЕНКО, О. О. ОДІНЦОВА, Л. В. СОЛОГУБ
140-146
СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОГО ЮРИДИЧНОГО ДИСКУРСУ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.21
PDF
Є. О. КОНДРАШОВА
147-153
ОБІЙТИ ПЕРЕШКОДИ В ПЕРЕКЛАДІ: Д. ТОМАС «РУКА»
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.22
PDF (English)
М. О. КУЦ, Л. В. ВОРОБЙОВА
154-159
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАПОЗИЧЕНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.23
PDF (English)
А. Я. МАКСИМОВА
160-164
ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.24
PDF
А. А. МАРЧИШИНА, Т. В. МІТРОУСОВА
165-172
ПАРАДИГМА ЖІНОЧОСТІ У КУЛІНАРНИХ КНИГАХ ХХ СТОЛІТТЯ: ЛІНГВОСОЦІАЛЬНЕ ДЗЕРКАЛО
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.25
PDF
А. І. ПОКУЛЕВСЬКА, Н. В. РИБАЛКА
173-177
АНАЛІЗ ГРАМАТИЧНИХ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ НОВЕЛИ СТЕФАНА ЦВАЙГА «ГУВЕРНАНТКА»
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.26
PDF
А. Д. РЕШИТЬКО
178-184
МАГІЧНИЙ ДИСКУРС ЯК СУГЕСТИВНИЙ ТИП КОМУНІКАЦІЇ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.27
PDF
І. А. СВІДЕР, Н. І. ФРАСИНЮК
185-190
КАТЕГОРІЇ ГЕНДЕРУ У ВЗАЄМОДІЇ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.28
PDF (English)
О. В. ХАРЧЕНКО
191-196
КОГНІТИВНИЙ ПАТЕРН ЧІТКОГО КОНТРАСТУ І ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ ЧЕРЕЗ РІЗНОВИДИ СТИЛІСТИЧНОЇ ФІГУРИ NON SEQUITUR
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.29
PDF
О. В. ШАПОЧКІНА
197-202
ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КАТЕГОРІЇ СТАНУ ГЕРМАНСЬКИХ МОВ (НА МАТЕРІАЛАХ НІМЕЦЬКОЇ, ДАНСЬКОЇ, ФРИЗЬКОЇ, ШВЕДСЬКОЇ ТА ІСЛАНДСЬКОЇ МОВ)
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.30
PDF
Д. C. ЩИПАЧОВА
203-208
АНГЛОМОВНИЙ ПЕРЕКЛАДНИЙ ДИСКУРС ЯК РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ СТРАТЕГІЙ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.31
PDF (English)

ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА

Л. В. ВОРОБЙОВА
222-226
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ АДЕКВАТНОСТІ ТА ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ У НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ ПЕРЕКЛАДІ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.34
PDF (English)
А. О. ДАВИДЕНКО
227-231
КОНЦЕПТ GLOBALIST: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТА СПЕЦИФІКА СТРУКТУРИ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.35
PDF
Н. П. КИСЕЛЮК, А. М. ГУБІНА, А. П. МАРТИНЮК
232-239
ЛІНГВОТОКСИЧНІСТЬ НЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.36
PDF
І. В. КРАВЕЦЬ
240-244
ІМІДЖ-СТРАТЕГІЯ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ: ВПЛИВОВА ДОМІНАНТА
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.37
PDF
Л. Ф. ЛОЗИНСЬКА, Н. П. КУРАХ, І. А. ДЕПЧИНСЬКА
245-252
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.38
PDF
М. Г. МАЛИШЕВА
253-256
РЕАЛІЗАЦІЯ АГРЕСИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗООСЕМІЗМІВ У ДИСКУРСІ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.39
PDF
Д. А. МАРЄЄВ, К. Л. ГЕВОРГЯН, Л. С. КОЛОДІНА
257-265
СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗВО
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.40
PDF
Н. С. МЕДВІДЬ, Г. Д. МАЛІНСЬКА, О. В. ТКАЧ
266-270
МЕТОДИКА CASE-STUDY У НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.41
PDF
С. А. ОСТАПЕНКО, Г. М. УДОВІЧЕНКО, С. К. РЕВУЦЬКА
271-277
«МАТИЛЬДА» РОАЛДА ДАЛА В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ: ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.42
PDF (English)
Р. В. ПОВОРОЗНЮК
278-283
ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ МЕДИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.43
PDF
В. Б. ПРИХОДЬКО
284-289
ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД ТА ЛІТЕРАТУРНА КОМПАРАТИВІСТИКА
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.44
PDF
А. І. ЯНОВЕЦЬ, Ю. В. ЛІТКОВИЧ, А. В. ШЕВЧУК
290-299
ДОСЯГНЕННЯ РЕЛЕВАНТНОСТІ В ПРАГМАТИЧНОМУ ПЕРЕКЛАДІ ІМПЛІКАТУР ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ ЯК ТРІАДНА КОГНІТИВНА ВЗАЄМОДІЯ МІЖ КОМУНІКАНТОМ, ПЕРЕКЛАДАЧЕМ ТА РЕЦИПІЄНТОМ
https://doi.org/10.52726/as.humanities/2022.1.45
PDF
Переглянути всі випуски